Структура підприємства

СТРУКТУРА КОМУНАЛЬНОГО КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»

 

Посада/П.І.Б.

Службові номери засобів зв'язку

Основні функції

 

1

Директор

Мирошниченко Дмитро Миколайович

Прийомна

34-85-40

 

2

Заступник директора з виробництва

Шамшеєв Ілля Олексійович

52-85-95

Здійснює організацію, керівництво і координацію діяльності технічних служб і підрозділів підприємства. Організовує роботу по забезпеченню економічної і безаварійної експлуатації устаткування, теплових мереж, механізмів, будівель і споруд. Здійснює контроль за раціональним витрачанням паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві, дотриманням режимів енергозбереження і економії. Керує розробкою планів і проведенням заходів щодо впровадження нової техніки енергозберігаючих технологій, модернізації устаткування і автоматизації технологічних процесів. Здійснює контроль за дотриманням проектної, конструкторської і технологічної дисциплінами, виконанням необхідних заходів щодо техніки безпеки, охорони праці і промислової санітарії. Здійснює організацію і вдосконалення економічної і фінансової діяльності підприємства, направленої на досягнення високої економічної ефективності і рентабельності виробництва, впровадження енергозберігаючих технологій, економне і ефективне використання ресурсів. Керує розробкою заходів щодо зниження собівартості теплової енергії, що реалізовується, досягненням ефективних результатів за умови раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Керує розробкою перспективних і поточних планів проведення всіх видів ремонту і реконструкцій на основі системи ППР.

3

Заступник директора з фінансово-економічної діяльності

Магдалішина Наталія Вікторівна

 34-95-69

Забезпечує організацію обліку і звітності на підприємстві по питаннях планування, економії і збуту теплової енергії. Здійснює контроль за ціноутворенням і формуванням тарифів по основних видах діяльності; організовує роботу по стягненню заборгованості за послуги, надані ККП «Маріупольтепломережа»; контролює роботу з оформленням позовних заяв, роботу з державною виконавчою службою. Керує роботою з підготовки документації, необхідної відповідно до вимог чинного законодавства, для проведення процедури тендерних закупівель.

4

Заступник директора з питань безпеки, протидії корупції та правової роботи

Мигоренко Олег Михайлович

 52-85-93

Контролює своєчасність і правильність проведення інвентаризацій по використанню матеріальних цінностей. Організовує охорону об'єктів і майна підприємства, розробляє локальні нормативні документи, що встановлюють пропускний режим, порядок ввезення і вивозу ТМЦ. Бере участь в розробці організаційно-розпорядчих документів з питань цивільного захисту.

5

Управління енергоменеджменту

Начальник

Пєшкова Євгенія Валерійовна

51-12-85

Організовує планування, розробку та впровадження заходів, спрямованих на оптимізацію споживання ПЕР підрозділами підприємства, а також на покращення Системи енергоменеджменту ККП «Маріупольтепломережа»; організовує розробку системоутворюючих процесів системи енергоменеджменту. Контролює розробку заходів, спрямованих на зниження енерговитрат і підвищення ефективності виробництва, здійснює оцінку їх економічної діяльності. Контролює питомі норми енергоспоживання.

6

Відділ документаційного забезпечення підприємства

Начальник

Савченко Наталія Миколаївна

 52-84-48

Організовує документаційне забезпечення нарад і інших заходів, що проводяться на підприємстві, а саме здійснює: організацію проведення нарад, складання протоколів та їх розсилку структурним підрозділам підприємства, контроль виконання протокольних доручень. Встановлює на підприємстві уніфікований, єдиний порядок документування та роботи з документами.

7

Відділ внутрішнього контролю

В.о. начальника

Янда Артем Валерійович

52-77-16

Організовує проведення ревізій і перевірок господарської діяльності, стану зберігання та витрачання грошових и матеріальних цінностей на підприємстві, організовує контроль проведення планових і позапланових інвентаризацій в структурних підрозділах підприємства.

8

Планово-економічний відділ

Начальник

Єфанов Володимир Анатолійович

 34-55-34

Здійснює керівництво роботою з економічного планування на підприємстві, спрямованому на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності. Забезпечує проведення робіт з комплексного економічного аналізу діяльності підприємства і своєчасну розробку заходів щодо ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, зниження собівартості послуг, усунення нераціональних витрат.

9

Інвестиційний відділ

Начальник

Коваленко Микола Андрійович

 52-68-50

Здійснює управління та контроль усіма проектами реконструкції, розробку дострокової програми розвитку підприємства, реалізацію програми енергозбереження, проведення аналізу ефективності роботи джерел і систем теплопостачання.

10

Фінансовий відділ

В.о. начальника

Михійко Людмила Миколаївна

52-85-92

Вирішує питання, пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства.

11

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерія

Головний бухгалтер

Іванова Антоніна Вікторівна

 34-56-31

Організовує достовірний бухгалтерський облік основних фондів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, грошових коштів і інших матеріальних цінностей, що відповідає вимогам чинного законодавства; організовує розрахунок по заробітній платі з працівниками підприємства; складає затверджену податкову і бухгалтерську звітність; своєчасно перераховує податки, відрахування і інші платежі до бюджету; забезпечує строге дотримання касової і розрахункової дисципліни; контролює своєчасне стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованостей; спільно з іншими службами проводить економічний аналіз господарської діяльності з метою зниження витрат і поліпшення фінансового стану підприємства.

12

Юридичний відділ

Начальник

Фініченко Катерина В'ячеславівна

 52-68-56

Представляє інтереси ККП «Маріупольтепломережа» і захищає права підприємства в судових і інших органах, веде договірну і претензійно-позовну роботу; сприяє дотриманню чинного законодавства в процесі виробничо-господарської діяльності підприємства.

13

Відділ з роботи з персоналом

Начальник

Радченко Оксана Петрівна

 34-56-01

Здійснює підбір і розставляння персоналу відповідно до штатного розкладу; організовує роботу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників; веде облік військовозобов'язаних і призовників; здійснює облік, заповнення і зберігання трудових книжок і особистих карток працівників; контролює дотримання трудової дисципліни.

14

Виробничо-технічний відділ

Начальник

Занченко Марина Вікторівна

 34-55-51

Забезпечує конструкторську підготовку основного виробництва підприємства; розробляє схеми, креслення і іншу технічну документацію, необхідну для експлуатації і ремонту устаткування, на основі передових досягнень науки і техніки; готує необхідні ліцензії; погоджує проекти і видає технічні умови на теплопостачання об'єктів і ін.; виконує роботи по розробці заходів і впровадженню енергозберігаючих технологій, сприяючих підвищенню технічного рівня виробництва, зростанню продуктивності праці і зниженню собівартості теплової енергії.

15

Інформаційно-обчислювальний центр

Начальник

Гомаз Олексій Володимирович

 52-68-53

Розробляє і упроваджує методи і засоби автоматизації програмування, обробляє інформацію і виконує необхідні розрахунки; здійснює технічне обслуговування засобів обчислювальної техніки в підрозділах підприємства; виконує роботи по друку документів (актів, квитанцій), що стосуються нарахування оплати за послуги теплопостачання.

16

Бюро з звернення громадян

Начальник

Крівоносова Наталія Михайлівна

52-68-44

Веде роботу із скаргами, листами, критичними зверненнями громадян; бере участь в прийомі громадян керівником підприємства і керівниками вищестоящих організацій; контролює дотримання термінів розгляду звернень громадян і готує письмові відповіді на ці звернення; забезпечує ефективну роботу по освітленню в засобах масової інформації даних про діяльність підприємства з метою створення позитивного іміджу ККП «Маріупольтепломережа».

17

Комерційна служба

Начальник

Зубенко Наталя Вікторівна

 34-85-52

Організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для виробничої діяльності матеріальними ресурсами (сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, інструментами, запасними частинами і ін.) шляхом проведення тендерних закупівель в системі «Прозорро»; проводить маркетингове дослідження ринку і укладає договори з постачальниками, контролює хід виконання цих договорів і якість устаткування, що поставляється, і матеріалів; стежить за перебуванням запасів матеріалів на центральному складі з метою недопущення наднормативних запасів.

18

Служба охорони праці

Начальник

Тарасова Олена Львівна

 34-20-86

Розробляє ефективну систему управління охороною праці на підприємстві, а також комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму і професійним захворюванням, усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників; контролює дотримання працівниками вимог законів і інших нормативно-правових актів по охороні праці; розробляє положення і інструкції по охороні праці на підприємстві; проводить інструктажі і навчання працівників.

19

Диспетчерська служба

Старший диспетчер

Бобровська Ольга Георгіївна

 

51-20-42

34-54-21

52-85-91

Контролює роботу котельних і ЦТП протягом доби, отримує і аналізує інформацію про аварії і простої устаткування, з'ясовує причини їх виникнення; координує оперативний зв'язок з диспетчерськими службами МВК, ВКГ, Департаменту ЖКГ, Міськгаза і ін.; оперативно організовує усунення аварій, у разі потреби залучає до усунення працівників районів теплофікацій.

20

Служба  експлуатації та налагодження

Начальник

Тимонов Володимир Павлович

 53-47-56

Забезпечує технічний контроль за правильною експлуатацією теплоенергетичного устаткування котельних, теплових пунктів і теплових мереж відповідно до норм, що діють, і правил; організовує проведення налагоджувальних робіт котлоагрегатів, теплових мереж і теплових пунктів; складає виробничо-технічні паспорти на об'єкти підприємства.

21

Служба  технічного нагляду

Начальник

Малицький Олег Васильович

-

Здійснює нагляд за технічним станом, нормативною експлуатаціею, дотриманням нормативно-технологічних заходів з технічного обслуговування обладнання.

22

Виробнична служба ремонтів Начальник

Управління планування і організації ремонтів

В.о. начальника

Рибка Олег Анатолійович

 52-68-55

Розробляє і контролює виконання заходів щодо підготовки теплового господарства до опалювального періоду і графіків проведення всіх видів ремонтних робіт; складає кошторисну документацію на проведення ремонтних робіт.

23

Служба доходів і зборів

Начальник

Голевич Сергій Іванович

 34-52-13

Розробляє і укладає договори на відпустку теплової енергії споживачам; нараховує оплату всім категоріям споживачів за надані послуги ККП «Маріупольтепломережа» з дотриманням договірно-правової і державної дисципліни цін і тарифів; здійснює повернення нарахованих сум за ненадані послуги згідно з актами; доставку платіжних документів споживачам і веде прийом споживачів на абонентських ділянках; виконує роботу по стягненню заборгованості за послуги надані ККП «Маріупольтепломережа», оформленню позовних заяв, представляє інтереси підприємства у виконавчому виробництві під час примусового виконання органами ДВС рішень судів і судових наказів про стягнення заборгованості за послуги теплопостачання з фізичних і юридичних осіб.

24

Теплова інспекція

Начальник

Тищенко Наталія Вікторівна

 51-20-40

Здійснює технічний нагляд за дотриманням теплового і гідравлічного режиму роботи котельних, теплових пунктів, внутрішньо будинкових систем, систем теплопостачання окремих споживачів; виконує обстеження систем теплопостачання житлових будинків і відомчих споживачів із складанням актів про готовність до опалювального періоду, актів на підключення або відключення тепла, на перерахунки нарахувань при неякісно наданій послузі; готує листи і розпорядження по поліпшенню теплопостачання об'єктів.

25 ТЕПЛОФІКАЦІЙНІ РАЙОНИ
 

Центральний район 1

Начальник

Шишкін Сергій Олександрович

 34-13-92

Забезпечують вироблення і транспортування теплової енергії (опалювання і гарячого водопостачання) споживачам. Здійснюють експлуатацію устаткування відповідно до вимог нормативних актів і чинного законодавства. Контролюють технічний стан теплових мереж, устаткування котельних і теплових пунктів, здійснюють технічне обслуговування устаткування і всі види ремонтів. Ліквідують аварійні ситуації на котельних і теплових мережах в разі їх виникнення. Забезпечують виконання заходів щодо впровадження нової техніки, модернізації устаткування і автоматизації виробничих процесів з метою економії паливно-енергетичних ресурсів і зниження собівартості теплової енергії.
 

Центральний район 2

Борисов Василь Євгенійович

 51-13-13

 

Приморський район

Начальник

Лисенко Олександр Вікторович

 37-10-00

 

Кальміуський район 1

Начальник

Погорелов Микола Валерійович

38-22-76

 

Кальміуський район 2

Начальник

Коншина Олена Григорівна

 

47-36-43

 

Лівобережний район

Начальник

Булгаков Вадим Євгенійович

40-17-36

26

Хімічна лабораторія по контролю водопідготовки котлоагрегатів і теплових мереж

Начальник

Андрєєва Ольга Анатоліївна

 51-13-13

Виготовляє хімічні реактиви, необхідні для проведення хімічних аналізів в експрес-лабораторіях, що знаходяться в котельних підприємства, організовує контроль за експлуатацією устаткування хімводоочищення і дотриманням водно-хімічного режиму котельних і теплових пунктів.

27

Цех з ремонту енергетичного обладнання

Начальник

Лебедев Олександр Іванович

 51-13-08

Проводить капітальний ремонт теплотехнічного устаткування котельних, ЦТП, теплових мереж; здійснює обмурівку казанів і ізоляцію трубопроводів; виготовляє елементи казанів і запасні частини тепломеханічного устаткування, створює обмінний фонд вузлів, агрегатів і запасних частин.

28

Цех  контрольно вимірювальних приладів і автоматики

Начальник

Пігида Валерій Вікторович

 51-13-14

Здійснює роботу по експлуатації, ремонту, технічному обслуговуванню, наладці, обліку, контролю, захисту контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, газового устаткування, засобів зв'язку, сигналізації , встановлених на підприємстві; здійснює метрологічний нагляд за засобами вимірювальної техніки; виконує калібрування і ремонт приладів теплотехнічного контролю; бере участь в проведенні робіт по автоматизації виробничих процесів; здійснює монтаж, наладку, перевірку і прийом до комерційного обліку приладів обліку тепла і гарячої води.

29

Цех електрообладнання

Начальник

Ярош Олександр Васильович

 52-07-15

Забезпечує належний технічний стан і раціональну експлуатацію електроустаткування, безперебійне постачання підприємства електроенергією, розробляє заходи щодо економії електроенергії з впровадженням нової техніки.

30

Цех підйомно-транспортної техніки

Начальник

Даніленко Дмитро Володимирович

 51-19-27

Забезпечує необхідним автотранспортом, вантажопідйомною, землерийною і іншою технікою структурні підрозділи підприємства; здійснює контроль за технічним станом і безпечною експлуатацією транспорту.

31

Цех аварійно-відновлювальних ремонтів та автотранспорту

Начальник

Суньов Андрій Миколайович

24-91-05

Організовує в повному обсязі і контролює виробничо-господарську діяльність цеху, виконує експлуатаційно-технічні і ремонтні роботи, забезпечує виконання планових завдань у встановлені терміни, підвищення продуктивності праці ремонтних бригад, зниження собівартості ремонтів при їх високій якості; ефективне використання матеріалів і обладнання. Здійснює контроль за технічним станом транспорту, вживає заходів до скорочення простоїв техніки і забезпечення її необхідними запасними частинами.

32

Ремонтно-будівельний цех

Начальник

Бродовський Олександр Юрійович

 51-58-02

Виконує капітальний і поточний ремонт будівель і споруд, що знаходяться на балансі ККП «Маріупольтепломережа»; здійснює роботи по будівництву на підставі планів реконструкції об'єктів підприємства; виконує роботи по благоустрою і асфальтуванню місць розритій після проведення ремонтних робіт на теплових мережах.

33

Цех з виробництва біологічного палива

Начальник

Якименко Едуард Валерійович

 

-

Виконує планові завдання по виробництву біологічного палива з продуктів деревопереробки з метою використання його на котельних підприємства, які працюють на твердому паливі, що сприяє значній економії вугілля і зниженню собівартості теплової енергії.